Tällä sivulla tutustumme termiin likviditeetti. Selvitettyämme ensin mitä kyseinen termi tarkoittaa, tutustumme myös esimerkiksi tarkemmin yrityksen mahdollisuuksiin parantaa likviditeettiä.

Mikä on likviditeetti?

Olet varmasti törmännyt aiheeseen yrittäjänä mutta on mahdollista, että likviditeetti terminä on itsessään vieras. Termi juontaa juurensa englanninkieleen ja sanaan ” liquidity”. Sillä tarkoitetaan toisin ilmaisten yrityksen maksukykyä sekä maksuvalmiutta. Näillä edellisillä termeillä tarkoitetaan yrityksen mahdollisuuksia ja varoja selvitä lyhytaikaisista veloistaan. Toisaalta näitä termejä käytettäessä voidaan tarkoittaa myös yrityksen käytettävissä olevaa mahdollisuutta muuttaa yrityksen omistuksessa olevia omistuksia eli omaisuutta varsinaiseksi rahaksi.

Miten likviditeettiä eli maksuvalmiutta mitataan?

Yleisesti ottaen mittauksessa käytetään lyhytaikaisten velkojen (esimerkiksi ostovelkojen) suhdetta likvideihin varoihin (esimerkiksi käteiskassaan tai muuhun muuhun nopeasti rahaksi muutettavissa olevaan varallisuuteen tai omaisuuteen).

Likviditeetin eli maksuvalmiuden mittauksessa yleisimmin käytössä on kaksi suhdelukuihin perustavaa mittaria, jotka ovat nimeltään quick ratio ja current ratio. Nämä mittarit eroavat toisistaan hieman muun muassa laskennassa käytettävien omaisuuserien osalta.

Miten parantaa yrityksen likviditeettia?

Lyhytaikaisten velkojen suhde helposti rahaksi muutettavaan omaisuuteen kuvaa yrityksen maksuvalmiutta.

Millä sijoituksilla voi olla likviditeettiä heikentävä vaikutus?

Osa sijoituksista voidaan lukea likviditeettiä heikentäväksi sijoituksiksi. Näistä voidaan tällöin puhua myös ns. epälikvideina sijoituksina. Esimerkkejä tällaisista sijoituksista ovat esimerkiksi kiinteistöt tai määräaikaistalletukset.

Likviditeettiriski

Termiä likviditeetti tutkiessa kohdataan myös termi likviditeettiriski. Sillä tarkoitetaan riskiä, joka syntyy osakekaupan yhteydessä. Termillä viitataan siihen, kuinka helppo kaupankäynnin kohteena oleva osake on myydä pörssissä.

Yleisesti ottaen pienillä (ja harvemmin kaupankäynnin kohteena olevilla) osakkeilla on suurempi likviditeettiriski kuin isommilla osakkeilla, joiden osalta kauppaa käydään usein merkittävästi enemmän johtuen muun muassa tarjolla olevien osakkeiden määrästä.