Tällä sivulla tutustumme tarkemmin kirjanpitolakiin ja sen määräyksiin.

Mikä on kirjanpitolaki?

Kirjanpitolakin on yksi tärkeimmistä laista ja määräyksistä, jotka vaikuttavat yrityksen kirjanpidon kannalta tärkeisiin ja oleellisiin määräyksiin.

On kuitenkin tärkeä huomata, ettei kirjanpitolain ymmärtäminen ja tietäminen yksistään riitä vaan yrityksen tulee huolehtia lisäksi myös esimerkiksi kirjanpitoasetuksen määräysten noudattamisesta ja tuntea arvonlisäveroon liittyvät määräykset (mukaan lukien arvonlisäverolaki) ja näiden lisäksi monet muut lait sivuavat samoja osa-alueita.

Tällä sivulla tutustumme kuitenkin tarkemmin nimenomaan kirjanpitolain määräyksiin ja ohjeistukseen sekä käymme läpi sisältöä tiivistetysti.

Ketä kirjanpitolaki koskee?

Kirjanpitolaki koskee kaikkia kyseisen lain mukaan kirjanpitovelvollisia osapuolia.

Kenen tulee tietää kirjanpitolain määräykset?

Yrityksen kirjanpitoon liittyvät määräykset on tärkeä olla tiedossa niin yrityksen operatiivisilla päättäjillä mutta myös hallituksen jäsenillä.

Tämä muun muassa siitä syystä, että yritys on viime kädessä aina itse vastuussa kirjanpidon oikeellisuudesta ja kirjanpitäjälle toimitetun aineiston tiedoista. Tilitoimiston tehtävänä on auttaa lain mukaisen kirjanpidon suorittamisesta mutta aineisto tulee aina yritykseltä itseltään.

Kirjanpitolain pääsisältö

Mitä asioita kirjanpitolaissa esimerkiksi käydään läpi?

Kirjanpitolaissa lähdetään liikkeelle siitä, että määritellään ensin kirjanpitovelvolliset osapuolet ja mahdolliset erot erilaisten yritysten velvollisuuksissa. Sen jälkeen tutustutaan tarkemmin siihen, miten kirjanpitoa tulee teknisesti hoitaa ja minkälaista aineistoa sinne tulee kirjata. Lisäksi laki käy tarkasti läpi myös tilinpäätökseen liittyvät vaatimukset ja sisällöt.

Seuraavissa kappaleissa käymme sisältöä läpi tarkemmin muutaman esimerkin avulla.

LUKU 1 : Yleiset säädökset

Kirjanpitolain ensimmäisessä luvussa määritellään lain mukaan kirjanpitovelvolliset oikeushenkilöt sekä tiettyjen ehtojen täyttyessä myös luonnolliset henkilöt.

Esimerkkejä kirjanpitovelvollisista oikeushenkilöistä ovat esimerkiksi osakeyhtiön, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö.

Luonnollinen henkilö on lain mukaan kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuudessa on kuitenkin poikkeuksia liiketoiminnan kokoluokan perusteella verrattuna oikeushenkilöiden kirjanpidon tekniseen toteutukseen.

Kirjanpitolain ensimmäinen luku löytyy täältä.

LUKU 2 : Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto

Kirjanpitolain toisessa luvussa tarkastellaan tarkemmin kirjanpidon varsinaista teknistä toteutusta.

Laissa määritellään aluksi siitä, minkälaisia asioita tulee kirjanpitoon yleisesti kirjata ja minkälaista kirjanpitoaineistoa näistä on oltava.

Lisäksi laki sisältää säännöksiä kirjanpidon tileistä, kirjausten ajankohdasta sekä kirjanpitoaineiston säilytyksestä.

Kirjanpitolain toinen luku löytyy täältä.

LUKU 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kirjanpitolain kolmannessa luvussa käydään tarkemmin läpi tilinpäätöksen tekoon liittyviä määräyksiä ja velvoitteita.

Määräykset pitävät sisällään muun muassa tarkan tilinpäätöksen sisällön vaatimukset kohta kohdalta ja lisäksi muotovaatimuksia. Lisäksi luvussa avataan tarkemmin myös toimintakertomuksen tekoon liittyviä ohjeistuksia.

Lain kolmas luku löytyy kokonaisuudessaan täältä

LUKU 4 Tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät

Neljännessä luvussa paneudutaan tarkemmin tilinpäätöseriin liittyviin määritelmiin.

Kirjanpitolain neljäs luku löytyy täältä:

LUKU 5 Arvostus- ja jaksotussäännökset

Viides luku ottaa kantaa tarkemmin kantaa siihen, miten esimerkiksi erilaiset erät tulee arvottaa oikein kirjanpidossa.

Lisäksi luvussa käydään tarkemmin läpi jaksotukseen liittyviä määräyksiä.

Viides luku löytyy kokonaisuudessaan täältä.

LUKU 6 Konsernitilinpäätös

Kuudennessa luvussa käydään tarkemmin läpi konsernitilinpäätökseen liittyvät määräykset.

Luku numero 6 löytyy täältä

LUKU 7 Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

Lain seitsemännessä luvussa tutustutaan tarkemmin kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaikutukseen laadittaessa tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä.

LUKU 8 Erinäiset säännökset

Kahdeksannessa luvussa määritellään tarkemmin muun muassa siitä, mitä lain rikkomisesta on aiheuduttava eli lakiin on kirjattu kirjanpitorikkomuksesta tietyissä tilanteissa aiheutuva sakkorangaistus.

LUKU 9 Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Lain viimeisessä eli yhdeksännessä luvussa täsmennetään lain voimaantulosäännökset.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L9

Tutustu lisää kirjanpidon aiheisiin

Voimmeko auttaa sinua kirjanpidossa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.