Mikä on tilaajavastuulaki ja ketä lain määräykset koskevat? Entä miten lain noudattamista valvotaan ja mitä lain sisällön laiminlyönneistä voi seurata? Tällä sivulla tutustumme näihin kysymyksiin ja moneen muuhun usein kysyttyyn kysymykseen liittyen tilaajavastuulakiin.

Mikä on tilaajavastuulaki?

Mistä siis on kysymys puhuttaessa tilaajavastuulaista? Tilaajavastuulaki on siis viralliselta nimeltään ” Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä”, josta käytetään arkikielessä nimitystä tilaajavastuulaki. Kyseinen laki on julkaistu 22.12.2006 mutta se on astunut voimaan 1.1.2007.

Lain päätehtävä on tiettyjen ehtojen täyttyessä velvoittaa työn tilaajaa selvittämään, että uusi mahdollinen sopimuksen toinen osapuoli on täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa eri suuntiin. Käymme myöhemmin läpi mainitsemiamme velvoitteita tarkemmin.

Miksi tilaajavastuulaki on olemassa?

Tilaajavastuulaki on luotu varmistamaan, että yrityksillä on tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla työehtojen mukaisesti samoilla markkinoilla. Laki on säädetty koskemaan kaikkia niitä toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa.

Mistä löydän tilaajavastuulain?

” Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä” tai arkikielessä käytettävältä nimeltään tilaajavastuulaki löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tilaajavastuulain sisältö ja sen velvoitteet

Tilaajavastuulain tuomat velvoitteet ovat kattavat ja esittelemme ne seuraavaksi.

Tilaajan tulee selvittää ja pyytää harkinnassa olevaa sopimuskumppania toimittamaan seuraavia tietoja

Selvitykset seuraavista rekisteröinneistä:

 1. Onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin?
 2. Onko yritys merkitty työnantajarekisteriin?
 3. Onko yritys merkitty arvonlisäverorekisteriin?

Seuraavat todistukset ja selvitykset vakuutuksista:

 1. Todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja
 2. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
 3. Mikäli yrityksellä on avoimia eläkevakuutusmaksuja, niin selvitys näiden kohdalla tehdyistä maksuohjelmista.
 4. Todistus lakisääteisten tapaturmavakuutusten ottamisesta

Muut lain mukaan vaadittavat todistukset:

 1. Kaupparekisteriote
 2. Selvitys verojen maksusta tai avoimien erääntyneiden kohdalla maksuohjelmasta
 3. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja tai muista keskeisistä työehdoista
 4. Selvitys työterveyden järjestämisestä

Huomaathan myös, että laki määrittää erikseen edellä mainittujen todistusten ja selvitysten osalta sen, etteivät ne saa olla yli 3kk vanhoja. Näin ollen niiden ajantasaisuus on tarkistettava myös selvityshetkellä. Lisäksi on tärkeä muistaa, että mikäli sopimussuhde kestää yli vuoden (yli 12kk), tulee tiedot tarkistaa uudelleen.

Lisäksi laissa on määritetty myös edellä mainittujen tositteiden säilytyksestä, että kyseiset selvitykset tulee säilyttää kaksi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Kuka valvoo tilaajavastuulain noudattamista?

Tilaajavastuulain noudattamista valvotaan viranomaistoimin ja sen noudattamisesta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sen erikseen määrittelemät tarkastajat.

Tilaajavastuulain laiminlyönnin seuraukset

Entä onko lain laiminlyönnillä seurauksia? Laissa määritellään erillisestä laiminlyöntimaksusta, joka voidaan määrätä tilanteissa missä lain määräyksiä ei ole noudatettu tai niissä on ollut puutteita. Laiminlyöntimaksun suuruus on tilaajalle 2000-20 000 euroa sopimusta kohden.

Laki mahdollistaa myös erillisen korotetun laiminlyöntimaksun, mikäli lakia on laiminlyönyt taho, joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan yrityksen kanssa tai vaihtoehtoisesti tehnyt sopimuksen tahon kanssa, jonka olisi tullut tietää laiminlyövän velvoitteitaan. Tällainen erikseen määritelty korotettu laiminlyöntimaksu voi olla 20 000 – 65 000 euroa sopimusta kohden.