Tällä sivulla tutustumme yhteen yhtiömuodoista nimeltä Avoin yhtiö. Käymme läpi esimerkiksi sen, miten avoin yhtiö perustetaan ja miten vastuut sekä velvoitteet toimivat yhtiömiesten kesken.

Mikä on Avoin yhtiö?

Kuten aluksi kerroimme, avoin yhtiö on siis yksi yhtiömuodoista Suomessa. Avoimelle yhtiölle ominaista on se, että kaikki yhtiössä mukana olevat yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista sekä muista velvoitteista kaikkien yhtiömiesten puolesta.

Yhteisestä vastuullisuudesta huolimatta avoin yhtiö on kuitenkin oma itsenäinen oikeushenkilö.

Avoimen yhtiön perustaminen

Avoin yhtiö perustetaan yhtiömiesten tekemällä yhtiösopimuksella, jonka jälkeen se rekisteröidään kaupparekisteriin. Perustamisen ehtona on se, että yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi, jotta avoin yhtiö voi muodostua. Tutustumme seuraavassa kappaleessa tarkemmin avoimen yhtiön yhtiömiehiin ja heihin liittyviin säädöksiin.

Avoimen yhtiön perustamisen hinta

Entä mitä maksaa avoimen yhtiön perustaminen? Ei ole säädetty erikseen minimisijoituksesta avoimen yhtiön perustamiseen liittyen ja sijoitus voi olla myös muuta kuin varsinainen rahasijoitus. Pakollisia kuluja yhtiölle syntyy esimerkiksi kaupparekisteriin rekisteröinnistä (240 euroa vuonna 2023) sekä muista toiminnan kannalta välttämättömistä aloituskustannuksista, joita ovat toimialasta riippuen erilaiset laitteet, varusteet, työvaatteet, työkoneet tai muuta vastaavaa. Kuten minkä tahansa yritystoiminnan käynnistäminen, niin myös avoimen yhtiön perustamisvaiheessa tulee huolehtia rahoitus näiden kustannusten kattamiseksi.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet

Avoimessa yhtiössä omistajuus on yhtiömiehillä, joita on oltava äskeisessä kappaleessa kertomamme mukaisesti vähintään kaksi kappaletta. Kaikki yhtiömiehet ovat yhteisvastuullisia yhtiön toiminnasta, veloista ja muista velvoitteista eli erillisiä äänettömiä yhtiömiehiä ei avoimessa yhtiössä ole.

Yhtiömiesten sijoitus yhtiöön voi olla rahallisen sijoituksen lisäksi myös esimerkiksi oma työpanos tai esimerkiksi tuotteita tai muuta tavaraa. Sijoituksen muodosta huolimatta itse sijoitus on vapaasti yhtiökumppaneiden käytettävissä.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön hyödyt

Avoimen yhtiön perustamiseen liittyy paljon vapauksia esimerkiksi toiminnan suunnitteluun ja vastuu kysymyksiin liittyen. Avoimen yhtiön etuina on ehdottomasti se, että se sopii sellaisille yhtiömiehille, jotka haluat hyvin tasapainoisen vastuusuhteen ja haluavat jakaa riskit ja velvollisuudet toistensa kanssa. Toiminnan suunnittelun osalta on siis vapaus sopia ja jakaa vastuut hyvin vapaasti, joka toki vaatii myös paljon keskinäistä luottamusta ja suunnittelua osapuolten kesken. Nämä asiat sovitaan tyypillisesti kirjallisesti yhtiösopimuksella, jotta keskustelen sisällöt ovat kaikilla tiedossa ja samalla tavalla ymmärrettyinä.

Tyypillisesti tästä syystä avoimen yhtiön perustamisen taustalla onkin usein perhesuhteet, jolloin keskinäinen luottamus ja tasa-arvoinen vastuu toiminnasta on luontevampaa kuin perheen ulkopuolisten liikekumppaneiden kanssa.

Yhtiön perustaminen itsessään on myös hyvin helppoa ja vaivatonta, joka puoltaa avointa yhtiötä potentiaalisena yritysmuotona.

Avoimen yhtiön verotus

Avoimen yhtiön tilikauden tulos jaetaan yhtiömiesten tuloksi heidän osuuksiensa mukaisesti. Osuudet ja oikeudet tuloon on sovittu erikseen yhtiösopimuksella. Jaettu osuus verotetaan yhtiömiesten verotuksessa osin pääomatulona ja osin ansiotulona.

Lisätietoa avoimen yhtiön verotuksesta löytyy verohallinnon ohjeesta.